Escola Garbí Pere Verges

A Garbí Pere Vergés orientem per al present i per al futur

“L’Escola és una base extensa de vida humana, humaníssima, intensa, profunda, sobre la qual, ambiciosos de la idea, podem edificar-hi molt. Per tant, l’Escola ha de respondre a aquest tot funcional que és la vida d’una persona, en la seva unitat intel·lectual i anímica”.

A hores d’ara vivim en una societat líquida tal com postulava Baumann, on les distàncies temporals i espacials s’han redefinit seguint l’evolució de les tecnologies. La globalització i la incertesa del món actual estan comportant la desaparició dels models preestablerts que seguien les generacions anteriors. Així, els itineraris formatius i les oportunitats professionals estan en un moment de canvi permanent, amb el qual els joves d’avui han d’aprendre a viure. Aquests canvis determinen que els ciutadans tinguin més necessitat d’acompanyament en la construcció del seu projecte de vida i professional i, especialment, en l’àmbit educatiu. I és per tot això, que amb el nostre Projecte Pedagògic seguim treballant perquè els nostres alumnes, sempre acompanyats per educadors referents, creixin en un entorn personalitzat en el qual puguin aprendre a pensar, sentir i estimar, i actuar amb una metodologia basada en vivències, valors i aptituds. Aquest aprenentatge holístic els permet desenvolupar-se com a persones integrals i, a mesura que fan passos al llarg de la seva vida escolar, poden portar a terme el seu projecte vital més enllà de les aules. El Consell de la Unió Europea  va posar de manifest, entre els anys 2004 i 2008 a través de diferents resolucions, la importància de l’orientació al llarg i a l’ample de la vida, i va ressaltar la necessitat de garantir uns serveis d’orientació acadèmica i professional de qualitat . També, “la  Llei  12/2009,  del  10  de  juliol d’educació contempla, com a principi  general del sistema educatiu, l’aprenentatge  permanent  i  l’educació al  llarg  de  la  vida”. Alhora destaca, “com a  principi específic, la formació integral de les capacitats intel·lectuals, ètiques, físiques,  emocionals i socials dels alumnes que els permeti el ple desenvolupament de la seva  personalitat”. A Garbí Pere Vergés, una escola 3-18, som especialment conscients de la importància de l’acompanyament en el desenvolupament integral de l’alumne ja que entenem que durant la seva escolarització transiten des de la infantesa a l’adultesa, construeixen la seva personalitat, el seu autoconcepte i la manera d’enfrontar-se a diferents contextos. A banda de l’aprenentatge competencial impulsat pel Projecte Pedagògic, els oferim diversos entorns d’aprenentatge, on té lloc l’orientació personal, acadèmica i professional per a cada un dels nostres alumnes segons el seu creixement personal, dins i fora les hores de classe.  Fins i tot, amb l’ambició de refermar els nostres principis de personalització de l’aprenentatge i mantenir sempre l’alumne en el centre de la nostra atenció, des del curs 2019-2020 la nostra organització s’estructura en tres etapes vinculades al desenvolupament cognitiu dels alumnes: l’Etapa 1, quan té lloc el pensament concret; l’Etapa 2, que correspon al pensament abstracte i l’Etapa 3, que se centra en l’orientació vocacional i professional.

L’Acció Tutorial, liderada per docents de referència, permet acompanyar els alumnes de manera individual i també amb el seu grup classe. La personalització és un factor clau en aquest acompanyament ja que permet a cada individu desenvolupar-se de manera progressiva i adaptada a les seves necessitats, tot tenint sempre en compte el marc del seu grup per a la seva orientació social. Això engloba un seguit d’activitats d’aprenentatge connectades entre elles que els ajuden a accedir a serveis, recursos i experiències relacionades amb l’ocupació i la formació contínua. La Vida Social, un dels quatre pilars nostre Projecte Pedagògic, és un mitjà que facilita als alumnes desenvolupar l’autocontrol, la responsabilitat, la convivència, la cooperació i la força de voluntat, i els permet actuar de manera autònoma i autogestionar el seu procés d’aprenentatge. Mitjançant les diferents activitats i funcions que aquest “espai” de creixement promou, els alumnes mostren les seves inquietuds,  demostren les seves aptituds i van definint el seu perfil social paral·lelament al marc educatiu normatiu. Si bé l’Acció Tutorial i la Vida Social són constants al dia a dia a les nostres escoles, en els canvis d’etapa i en algun cas de cicle, les accions orientadores es reforcen per a poder acompanyar els alumnes individualment en les seves preses de decisions. Especialment a l’Etapa 3, els estudiants comencen a encarar el seu futur professional segons els seus interessos i motivacions. És en aquests nivells, quan l’orientació vocacional pren més força, que els oferim projectes com l’Estada a l’Empresa , la qual els permet  de manera vivencial conèixer l’entorn laboral i el món empresarial durant una setmana, o bé, estades a altres països d’Europa en format d’intercanvi o activitat juvenil, gràcies al programa Erasmus+, durant les quals poden seguir desenvolupant les seves competències més personals i socials, emmarcades en les finalitats del Projecte Pedagògic. Aquestes experiències, projectes i activitats són una oportunitat i una eina addicional que proposa l’Escola per a acompanyar els alumnes en la construcció del seu projecte de vida i professional.  I, tot i que som conscients de la necessitat d’adquirir coneixements i continguts, se’ns fa també imprescindible oferir-los diferents contextos, possibilitats i temps perquè puguin desenvolupar les competències necessàries per a gestionar la seva trajectòria vital i educativa de manera global.