Escola Garbí Pere Verges

Aprendre fora de l’aula

Aprendre a viure en la incertesa en una societat que està immersa en un canvi constant, on la globalització i les noves tecnologies tenen un paper important i l’increment de l’individualisme és cada vegada més gran,  requereix fer accions que aportin coneixements i actituds a l’alumnat per al seu desenvolupament integral. Posar en joc competències transversals que els permetin  comprendre el món, resoldre conflictes i vehicular estratègies de convivència, cohesió i sentiment de pertinença a una comunitat són elements importantíssims per a ser agents positius de canvi social.

Tots tenim molt present quines són les metodologies d’ensenyament-aprenentatge que es posen en joc a l’hora d’adquirir nous coneixements, però, se’ns pot fer més difícil saber com s’interioritzen les actituds. L’aprenentatge del comportament implica un procés complex d’elaboració de caràcter personal amb una gran implicació afectiva. Les actituds s’aprenen per mitjà de processos que poden ser complementaris o antagònics, i en funció de la coherència que s’estableixi entre ells, les possibilitat d’aprenentatge seran més o menys grans.

Tal com postula el mestre Pere Vergés “Una instrucció rutinària i solament a base de textos i amb una lliçó per reproduir, no produirà mai un comentari ric en idees concretes i personals d’una observació acurada, on puguem veure-hi la comparació aguda  i el matís fi en la captació d’un concepte, tot allò revelador d’una intel·ligència pròpia i definida”. Així mateix, Parcerisa (1992) comenta que “per a l’aprenentatge de certs continguts, les quatre parets de l’aula ens poden resultar una mica estretes i la jornada escolar massa rígida”. És per això, doncs, que les estades i les sortides tenen un paper fonamental ja que donen lloc a espais i temps educatius que traspassen els límits de l’aula i de l’horari lectiu.

A les nostres escoles anomenem Activitats de Centre a totes aquelles accions que tenen per  objectiu treballar les competències transversals. Són activitats que no estan directament relacionades amb una àrea de coneixement, però que aporten experiències educatives per al desenvolupament de les competències establertes en les nostres Finalitats Educatives. Estem parlant, entre d’altres, de les sortides i les estades que tot els nostres alumnes realitzen.

El Projecte Pedagògic  parteix de 10 Finalitats Educatives que promouen el desenvolupament integral de l’alumnat per tal que esdevinguin ciutadans del demà compromesos, lliures i responsables. A les estades i sortides es treballa de manera intensa la competència ciutadana, la de respecte i estima, la competència per a la convivència i el compromís, la competència de respecte i solidaritat i la d’autonomia i iniciativa personal, i a través de les quals s’articulen els diferents objectius de les activitats que els proposem. Com a base, potenciem el progrés de les competències relacionades amb el  desenvolupament interpersonal i social, i entenem que element indispensable per a l’assimilació d’aquestes actituds és el model que ofereixen tots els educadors de la nostra comunitat. L’escola ofereix diferents tipus de sortides i estades, vinculades als diferents Projectes, les quals permeten connectar amb la realitat exterior i fer observacions directes i, per tant, dotar de significat els aprenentatges presentats a l’aula.

Mas Fortet és la nostra casa de colònies i, més enllà de treballar-hi les finalitats educatives comentades, els alumnes hi estableixen uns lligams que els crea un sentiment de pertinença a la nostra col·lectivitat i, en conseqüència, a la nostra societat.  Mas Fortet ens permet treballar lluny de les aules aspectes rellevants de la seva socialització. Quan les estades es realitzen a inici de curs, els objectius prioritaris són la cohesió dels diferents grups-classe, l’acollida dels companys de nou ingrés i el foment del sentiment de pertinença a l’escola i al grup. I sempre es pretén també ensenyar-los mecanismes de convivència adequats per afavorir relacions interpersonals saludables, que els permetin desenvolupar amb respecte estratègies de resolució de conflictes a través del diàleg, l’empatia i la participació.

Viure aquestes experiències ofereix al nostre alumnat l’oportunitat de desenvolupar-se de forma integral, d’adquirir estratègies i mecanismes per gestionar els seus projectes vitals, i d’esdevenir dones i homes del demà.