Aquesta selecció de fonts s’ha creat com a material de treball de recerca per als alumnes de Batxillerat, però pot ser útil per a qualsevol persona que necessiti localitzar una informació concreta ràpidament.

Catàlegs de biblioteques i arxius

 

PHILOS. Catàleg de les biblioteques de les Escoles
Permet cercar de forma integrada totes les col·leccions impreses i electròniques de la Biblioteca de l’Escola.
ARGUS. Catàleg col·lectiu de les biblioteques públiques de Catalunya
Permet ampliar la cerca a totes les províncies de Lleida, Tarragona i Girona i accedir a l’espai personal per fer renovacions, préstecs, activar l’historial de lectures i fer llistats de cerques.
ALADÍ. Catàleg de la Xarxa de Biblioteques Municipals
Catàleg col·lectiu de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Provincia de Barcelona. Aplega i permet identificar tota la informació documental que es troba a les 277 biblioteques i 10 bibliobusos de la Xarxa.
eBiblio
Servei de préstec gratuït de llibres electrònics adreçat a tots els usuaris amb carnet de les biblioteques públiques de Catalunya. Permet la gestió i el préstec de contingut digital.
Arxiu Nacional de Catalunya
L’Arxiu Nacional de Catalunya, ubicat a Sant Cugat del Vallès, és la institució cabdal del país que s’encarrega d’aplegar, conservar i difondre el patrimoni documental de Catalunya.
Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya
Base de dades multidisciplinària que dona accés a més de deu milions de documents físics. Conté els fons documentals de prop de 100 biblioteques de Catalunya: les biblioteques membres del CSUC i biblioteques associades.
Biblioteques especialitzades del Departament de Cultura de la Generalitat
El catàleg de les BEG permet fer la cerca sobre el conjunt de fons de totes les biblioteques/centres de documentació o bé seleccionar una biblioteca o centre de documentació determinat per delimitar la cerca.
 
Arxiu-Museu de Badalona
El Museu conserva i gestiona diversos arxius de notable importància, com són l’Arxiu Històric de la Ciutat de Badalona (AHBDN), l’Arxiu d’imatges, que reuneix prop d’un milió de fotografies, o l’Arxiu Josep M. Cuyàs i Tolosa, un important fons que va ser recollit per la persona que li ha donat el nom, historiador local i primer director del Museu de Badalona.

Cercadors d’articles acadèmics

 

Academia.edu
Portal web, en format de xarxa social, dirigit especialment als investigadors i científics, amb l’objectiu principal de facilitar la seva connexió i ajudar-los a descobrir altres membres amb interessos comuns.
Google Scholar
Motor de cerca de Google que indexa el text complet o les metadades de literatura científico-acadèmica de gran quantitat de formats i disciplines.
FindArticles
Web que proporciona accés a articles publicats en més de 3.000 revistes, diaris, informes comercials i altres fonts.
ALEHOOP: recursos en línia per elaborar treballs de recerca
Recull selectiu de recursos en línia que vol ser una eina d’ajuda per a treballs de recerca bàsica. Ofereix una mostra de recursos d’informació útils per a estudiants de batxillerat i dels primers anys d’universitat.
Semantic Scholar
Busca informació acadèmica de totes les matèries, extrau paraules clau i ofereix opcions per accedir al text complet dels documents. També ofereix als autors la possibilitat de validar la seva pàgina d’autor a la plataforma.
CiteSeerx
Motor de cerca públic i biblioteca digital de treballs científics i acadèmics, principalment, en els camps de la informàtica i la informació.
Internet Archive
Biblioteca digital gestionada per una organització sense ànim de lucre dedicada a la preservació d’arxius, captures de llocs públics de la web, recursos multimèdia i programari.
 
 
 
 

Bases de dades i repositoris

 

DOAJ: directory of Open Access Journals
Base de dades internacional, que va néixer el maig 2003 impulsada per la Universitat de Lund (Suècia), que conté una llista de revista científiques i acadèmiques d’accés obert.
 
Recercat
Dipòsit cooperatiu de documents digitals que inclou la literatura de recerca de les universitats i dels centres d’investigació de Catalunya, com ara articles encara no publicats (preprints), comunicacions a congressos, informes de recerca, working papers, projectes de final de carrera, memòries tècniques, etc.
Dialnet
Base de dades que conté el buidatge dels índexs de sumaris i articles de la major part de les revistes científiques i humanístiques publicats a Espanya i Llatinoamèrica, en qualsevol llengua.
RACO: revistes catalanes amb accés obert
Repositori cooperatiu des del qual es poden consultar, en accés obert, els articles a text complet de revistes científiques, culturals i erudites catalanes.
REDIB: Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico
Inclou els articles provinents de 2.734 revistes de caire acadèmic, publicades en països iberoamericans. A diferència de RACO, REDIB és un agregador, és a dir, des del seu portal s’enllacen els articles originals dipositats en un repositori de les editorials respectives.
Open Acces Theses and Dissertations
Recol·lector internacional de tesis doctorals, tesines i treballs de graduació en accés obert. OATD facilita l’accés a més d’1,6 milions de documents, inclosos els de Tesis Doctorals en Xarxa (TDX), el dipòsit cooperatiu gestionat i coordinat pel Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CSUC) i el Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya (CESCA).
Instituto Nacional de Estadística
Organisme oficial espanyol, encarregat de recopilar les estadístiques demogràfiques, socials i econòmiques, així com planificar, aixecar i analitzar el cens de la població.
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Bases de dades d’allaus, d’esllavissades, d’holotips, d’instal·lacions de geotèrmia superficial, catàlegs de sòls i de la Biblioteca ICGC.
Instituto Geográfico Nacional
Base de dades geogràfiques que permet la realització d’anàlisi i la gestió del territori.
 
 

Normativa i legislació

 

DOGC. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Mitjà de publicació oficial de les lleis de Catalunya i de les normes, les disposicions de caràcter general, els acords, les resolucions, els edictes, les notificacions, els anuncis i altres actes del Govern i de l’Administració de la Generalitat.
LEGISLACION. BOE.
Base de dades de legislació que incorpora, a més del text de les disposicions de caràcter general de l’àmbit estatal, autonòmic i europeu publicades des de 1960, un anàlisi jurídic de cada disposició.
EUR-LEX
Servei que posa a disposició els textos legals del a Unió Europea i possibilita l’accés directe a la seva legislació. Es pot consultar el Diari Oficial de la Unió Europea i inclou els tractats, la legislació, la jurisprudència i les propostes de llei.
Creative Commons
Llicències de drets d’autor que ofereixen informació a l’autor sobre una obra, d’una forma simple i estandaritzada, atorgar permís al públic en general per compartir i utilitzar el seu treball creatiu sota els termes i condicions de la seva elecció.

 

Estadístiques

 

Àmbit català

 

Anuari estadístic de Catalunya
Dades estadístiques bàsiques sobre Catalunya: demografia, societat, qualitat de vida, economia, sectors econòmics, medi ambient i territori.
Idescat
Lloc web de l’Institut d’Estadística de Catalunya, l’organisme oficial de Catalunya, encarregat de recollir i publicar les estadístiques d’aquest territori.

 

Àmbit espanyol

 

 

Anuario estadístico de España
Publicació anual que inclou dades estadístiques bàsiques sobre Espanya. Ordenació sistemàtica per matèries: entorn físic i medi ambient, demografia, educació, cultura i oci, salut, etc.
Instituto Nacional de Estadística
Pàgina web de l’Instituto Nacinoal de Estadística, l’organisme oficial espanyol encarregat de recollir i publicar les estadístiques d’aquest territori. 

 

 

Àmbit internacional

 

 

Eurostat
Pàgina principal del web d’Eurostat, organisme oficial de la Unió Europea encarregat de recollir i publicar les estadístiques referides d’aquest territori. Des de l’apartat “Data”, s’accedeix a una gran quantitat de dades estadístiques: economia, població, indústria, etcètera.
Eurostat regional yearbook
Publicació anual que inclou dades estadístiques bàsiques sobre el conjunt de la Unió Europea i els països que la formen. Ordenació sistemàtica per matèries: població, economia, medi ambient, etc.
Statista
Portal d’accés a estadístiques de tota mena cercables per matèria, informes, dades sobre empreses, etc.
Statistical yearbook
Publicació anual que inclou dades estadístiques bàsiques relatives al món, a les regions principals del planeta i a cadascun dels estats. Les dades són recopilables a partir dels organismes dependents de l’ONU. Ordenació sistemàtica per matèries: dades globals mundials, població i estadístiques socials, econòmiques, relacions internacionals, etc.
Unesco Institute for Statistics
Pàgina principal del web de la secció de la UNESCO encarregada de recopilar i divulgar estadístiques a escala mundial de les temàtiques pròpies d’aquest organisme: educació, ciència i tecnologia, cultura i comunicació. 
United Nations Statistics Division
Pàgina principal del web de la secció de l’ONU encarregada de recopilar i divulgar estadístiques d’àmbit mundial. La part de lliure accés mostra estadístiques bàsiques sobre demografia, energia, medi ambient, indústria, etc.
Worldometer
Pàgina web que proporciona estimacions i estadístiques en temps real sobre població, economia, energia i salut. 
 
 

 

 

Repertoris d’estadístiques

 

 

Enllaços estadístics
Recull d’enllaços a llocs web de serveis estadístics d’arreu del món.

Normes i patents

 

 

International Organization fot Standardization. ISO
Recurs que proporciona informació sobre les normes i la normalització, organismes normalitzadors de cada país, catàleg de normes publicades, grups tècnics, etc.
 
Asociación Española de Normalización y Certificación
Portal web de l’AENOR que proporciona informació sobre  les normes aplicables als sectors industrials i de serveis.
European Patent Office
Pàgina web de l’EPO, organisme encarregat de l’aplicació administrativa del Conveni sobre la Patent Europea. Inclou una base de dades de patents: Espacenet.
 
Oficina Española de Patentes y Marcas
El portal de l’OEPM inclou les bases de dades INVENES (patents espanyoles, europees i les que demanen Espanya via PCT), LATIPAT (patents de 18 països iberoamericans), DISEÑOS (de dissenys industrials). També hi ha la base de dades de marques i noms comercials. S’accedeix també al BOPI: Boletín oficial de la propiedad industrial.
World Intellectual Property Organization
El lloc web de WIPO inclou les bases de dades de patents (Patentscope), marques, conflictes amb dominis d’Internet, etc.
Google Patents
Motor de cerca de Google que indexa patents i sol·licituds de patent. Cal tenir en compte la cerca avançada: https://www.google.es/advanced_patent_search
Centre de Patents de la Universitat de Barcelona
Centre de recerca que es dedica principalment a tasques de recerca, divulgació i docència en el camp de la propietat industrial i de la documentació
 
 

Guies i direcrtoris de l’àmbit de la recerca: universitats, museus, etc.

 

Àmbit català

 

Cercador d’expertes
L’Institut Català de les Dones facilita aquest directori que conté el perfil de 475 expertes de Catalunya en qualsevol camp. Permet la cerca per nom, matèria, professió o àmbit geogràfic.
Museus de Catalunya
Directori elaborat per la Generalitat de Catalunya que conté els 189 museus oberts al públic en aquest territori. Permet la cerca per nom, població, comarca i matèria.
Estudis universitaris de Catalunya
L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya aquest portal amb els estudis i les dades del sistema universitari català.
Portal de la recerca de Catalunya
Directori d’investigadors en actiu (20.000), projectes i grups de recerca (47.000) i universitats i altres entitats de recerca (600) de Catalunya, amb informació de les seves publicacions (700.000). Cerca possible per nom de persona o entitat i per títol; no per matèria.
Base de dades de dones investigadores i tecnòlogues
Directori creat per l’Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT) que ofereix accés a les dades de 3.400 investigadores espanyoles. La cerca es pot fer per diversos camps i per text lliure.
 
 
 

Recursos de suport a l’alumnat en la cerca d’informació i l’elaboració dels seus treballs acadèmics.

Bancs d’imatges, icones, música, audiovisuals i so

 

Bancs d’imatges

 

CC Search
Servei de cerca que utilitza diferents motors de cerca per recuperar obres amb llicència Creative Commons.
Google Images
Base de dades de legislació que incorpora, a més del text de les disposicions de caràcter general de l’àmbit estatal, autonòmic i europeu publicades des de 1960, un anàlisi jurídic de cada disposició.
Age Fotostock
Fotos d’stock, un dels més grans bancs d’imatges (comerical). Cerca entre més de 120 milions de fotografies, vídeos, vectors, premsa, agefotostock, agenda fotogràfica.
Wikimedia Commons
Magatzem de contingut multimèdia lliure incloent imatges, àudio i vídeo. Els arxius que els usuaris inclouen poden fer-se servir en altres projectes de la Fundació Wikimedia i arreu, sempre que es compleixin les llicències corresponents.
Google Arts & Culture
Plataforma en línia amb la qual es pot accedir a imatges d’alta resolució d’obres d’art que es troben en museus que participen en aquesta iniciativa.
FlickrCC
Web que permet emmagatzemar, ordenar, cercar i compartir fotografies o vídeos en línia. Permet cercar imatges creative comm
Pixabay
Pàgina que ofereix milers d’imatges, il·lustracions i vectors de gran qualitat en diferents mides i formats.
World War Photos
Iniciativa no comercial i apolítica que ofereix fotografies que formen part del patrimoni.

 

Bancs d’icones

 

 

Flaticon.es
Lloc web en anglès i espanyol que ofereix un ampli ventall d’icones gratuïtes organitzades per col·leccions i gama cromàtica.
Freeicons.io
Lloc web que ofereix un cercador d’icones en diferents estils (3D, en línia, sense línia, etc.).
Public Domain Vectors
Web que permet localitzar i descarregar vectors en línia amb llicència CC0 (domini públic) en format svg, eps o ai. També incorpora una eina per editar i generar vectors svg.
Icones de Material Design
Google Fonts ofereix icones de codi obert i descarregables en format svg. Inclou també icones animades.

 

 

Bancs de música i so

 

 

Audionautix
Recopila les creacions musicals de Jason Saw, llicenciades amb creative commons BY, ús lliure, comercial i personal, però amb atribució obligatòria. El cercar permet seleccionar per gènere (jazz, pop, funk, etc.), emoció provocada (alegria, serenitat, etc.) i tempo musical. La música es pot compartir a Youtube o descarregar en format mp3.
Free Music Archive
Lloc web que conté peces musicals llicenciades segons les diferents categories de creative commons, inclòs el domini públic. El cercador permet també seleccionar per gènere i durada.
CCmixter.org
Repositori musical que llicencia utilitzant creative commons. La música està dividida en categories i el cercador ofereix diferents opcions: en triar una opció, s’ofereix informació sobre la llicència, durada i autoria. La música es pot descarregar en format mp3.
Freesound
Pàgina web amb peces musicals i banc de sons regulat sota llicència Creative Commons (es pot triar entre 3 tipus de llicència), que ens permet navegar, descarregar i compartir sons. Els sons i les peces musicals es poden descarregar si ens hem registrat.
SoundBible
Banc de sons llicenciats CC BY SA. La pàgina es troba en anglès i el cercador és simple, afegint el so que estem buscant, apareix un llistat relacionat. Els sons es poden descarregar en format mp3 i wav,
Zapsplat
Repositori de música i sons llicenciats sota CC BY, amb atribució obligatòria. Els sons s’organitzen en categories i es poden descarregar en format mp3 i wav. És necessari registrar-se.
99 sounds
Pàgina web que ofereix música lliure tot i que es suggereix l’atribució. El cercador és simple, afegint un terme de cerca, i la música es cataloga en col·leccions.
Banc d’imatges i sons. INTEF 
Repositori dissenyat, específicament, per a l’educació. Les imatges i els sons es cataloguen per etapa (primària, ESO, batxillerat i FP) i per matèria. Els arxius sonors es poden descarregar en format mp3, wag i ogg.
Audio Library – Yoube
Biblioteca d’àudio de Yootube que ofereix efectes de so i música sense drets d’autor i amb producció professional amb possibilitat de descàrrega.
British Library Sounds Archive
Ofereix una de les més grans col·leccions de so d’arreu del món, que inclou ,música, paraules parlades i gravacions ambientals.

 

 

Bancs d’audiovisuals

 

 

La aventura de aprender
Repositori de vídeos d’INTEF amb llicència creative commons. Els vídeos es poden trobar en experiències i en un glossari. Permet la seva incrustació i la descàrrega en format webm i mp4.
Youtube
Els vídeos publicats en aquesta plataforma permet tenir dos tipus de llicències: Youtube estàndard o llicència Creative Commons CC BY. Per cercar vídeos amb llicència CC s’ha d’utilitzar el cercador i, posteriorment, filtra per “Característiques”> “Creative Commons”.
Vimeo
Plataforma que permet publicar sota totes les llicències CC i facilita el filtratge dels resultats de la cerca per una llicència en concret, en funció del que volem fer amb el material.
Pixabay
En aquesta web podem trobar clips de vídeos de qualitat i la seva llicència permet ús i modificació sense atribució.
Internet Archive
Biblioteca digital gestionada per una organització sense ànim de lucre dedicada a la preservació d’arxius, captures de llocs públics de la Web, recursos multimèdia i programari.
TED: Ideas Worth Spreading
TED Conferences és una organització de mitjans de comunicació nord-americana-canadenc sense ànim de lucre que publica conferències internacionals per a la seva distribució en línia. La seva distribució és gratuïta.
Videvo
Pàgina web, accessible en castellà, que ofereix vídeos gratuïts i gràfics en moviment per a utilitzar a qualsevol projecte, personal o comercial, amb atribució necessària en funció de la llicència. Es pot filtrar per llicència Creative Commons 3.0. Els vídeos s’organitzen per categories, resolució i llicència i es poden descarregar en format mov.
Coverr.co
Lloc web que ofereix vídeos organitzats per temes, que es poden incrustar i descarregar per utilitzar en projectes comercials i personals sense atribució obligatòria. El cercador és simple, es pot afegir un terme i si aquest no apareix, la pàgina ens suggereix altres categories. Els vídeos es poden descarregar en format mp4.
Videezy
Repositori de vídeos accessible en castellà que permet una versió estàndard i una premium, amb més varietat. El cercador permet filtrar per tipus de llicència (standard, premium o creative commons), la resolució i el format de descàrrega (mp4 i mov).
Motionselements
Pàgina web disponible en llengua castellana que ofereix vídeos, imatges, animacions, entre altres materials. El cercador permet seleccionar vídeos lliure i descarregar-los, una vegada ens hem registrat, i accedint a un màxim de 5 vídeos gratuïts per setmana.
Public Domain Review
Revista en línia que mostra obres curioses de la història de l’art, la literatura, entre d’altres, que han entrat al domini públic.
We the economy: 20 shorts films you can’t afford to miss
Pàgina web que ofereix 20 pel·lícules animades, còmiques, musicals, de no ficció, etc., per comprendre millor l’economia dels Estats Units. 
Filmoteca de Catalunya
La Biblioteca de la Filmoteca ofereix un amplia ventall de documents relatius al cinema i al món audiovisual.
Filmoteca Española
Repositori de Rtve.es i de la Filmoteca Español que conté l’arxiu històric audiovisual d’Espanya.
UNESCO Multimedia
Pàgina web que presenta el patrimoni d’arxius multimèdia, col·leccions de vídeo i recursos d’àudio de la UNESCO.
MIT Open Course Ware
Canal de Youtube de l’Institut Tecnològic de Massachussets (MIT) que conté el material educatiu dels cursos de grau i postgrau de manera gratuïta i oberta.
Medtube
Plataforma de comunicació educativa en vídeo que ofereix vídeos mèdics, imatges, casos, visualitzacions, animacions, entrevistes, presentacions, webcasts, informes de casos i altres materials professionals en totes les especialitats mèdiques.
Medline Plus
Lloc web de la National Library of Medicine que ofereix vídeos de temes de salut com anatomia i procediments quirúrigics.
Computer History Museum
Canal oficial de Youtube del Computer History Museum que conté vídeos de les nombroses conferències i esdeveniments del museu, així com pel·lícules històriques sobre l’ordinador.
National Institute of Standards and Technology
Pàgina que presenta les produccions audiovisuals del NIST organitzades en diferents col·leccions. Permet la visualització i la descàrrega dels vídeos en format mp4.
European Parlament
Servei del Parlament Europeu que ofereix contingut audiovisual organitzat en format vídeo, fotografies o imatges il·lustratives. 
British Pathe
Repositori digital de la productora anglesa Pathé News que proporciona accés a un gran nombre de materials audiovisuals agrupat per tema, ubicació i les persones involucrades. 
Ubu  Web
Recurs educatiu basat en web per a material d’avantguarda disponible a Internet. Ofereix poesia visual, concreta i sonora i un text explicatiu de cada document.
 
 

Recursos lingüístics: diccionaris, enciclopèdies, traductors i wikis

 

Diccionaris i enciclopèdies en català

 

 
Enciclopèdia.cat
Principal portal de continguts en català que permet consultar més de 700.000 articles d’enciclopèdies, obres temàtiques i diccionaris.
 
Diccionari de la llengua catalana
El Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans recull les unitats lèxiques de la llengua, tenint en compte la variació que hi ha en el seu sí. 
Optimot, consultes lingüístiques
Cercador d’informació lingüística que permet resoldre dubtes gramaticals, de lèxic, sintaxi, ortografia i de puntuació.
 
Diccionari.cat (Enciclopèdia catalana)
Conté el Gran Diccionari de la llengua, el Diccionari de sinònims Franquesa, el Conjugador català i 8 diccionaris bilingües que relacionen el català amb l’alemany, l’anglès, el castellà, el francès i l’italià, a més del Diccionari der aranés.
Termcat
El Termcat és un consorci públic català creat el 1985 amb la finalitat de garantir el desenvolupament i la integració de la terminologia catalana per a l’elaboració de recursos terminològics, la normalització de neologismes i l’assessorament terminològic.
És a dir
Portal lingüístic de la Corporació dels Mitjans Audiovisuals que té per objectiu donar respostes clares i concises als dubtes més habituals que planteja l’ús de la llengua als mitjans de comunicació. Els exemples que s’hi recullen s’extreuen de l’experiència diària de les emissions de TV3 i Catalunya Ràdio.
Diccionari de sinònims de frases fetes
És un diccionari conceptual d’expressions lexicalitzades (el que tradicionalment s’anomena locucions i frases fetes), que incorpora informació gramatical i lingüística. El diccionari té més de cinc mil entrades conceptuals i més de quinze mil expressions lexicalitzades. 
 
 

 

 

Diccionaris i enciclopèdies en castellà

 

 
Diccionario de la Real Academia Española
Diccionari de referència de la llengua castellana, resultat de la col·laboració de totes les acadèmies de l’idioma, amb el propòsit de recollir el lèxic general utilitzat a Espanya i en els països hispànics.
DIRAE – Diccionario inverso de la Real Academia Española
Diccionari invers o ideològic, que permet anar del concepte a la seva paraula: no troba la definició d’una paraula donada, com en un diccionari tradicional, sinó que troba paraules buscant termes de cerca en la seva definició.
sinonimos.org
Diccionari de sinònims.
 
Antónimos.net
Recurs per trobar definicions dels termes que volem i els seus termes oposats.

 

 

Diccionaris i enciclopèdies en anglès

 

 
Cambridge Dictionaries Online
Cambridge University Press publica diccionaris per a estudiants d’anglès des del 1995 i ofereix aquest diccionari en línia de manera gratuïta.
 
Merriam-Webster
Merriam-Webster produeix diccionaris líders d’anglès americà. Tots els productes i serveis estan recolzats per un gran equip d’editors i redactors professionals de diccionaris dels Estats Units, i un dels més grans del món.
OneLook Dictionary Search
Motor de cerca de paraules i frases que indexa més de dinou milions de termes i més de mil diccionaris en línia.
Dictionary
Diccionari digital que ofereix definicions, ortografia, pronunciacions d’àudio, frases d’exemple i orígens de les paraules en anglès. El seu tesaurus proporciona més de 550.000 sinònims i un conjunt d’eines que faciliten el procés d’escriptura. La seva font principal és Random House Unabridged Dictionary.

 

 

Diccionaris i enciclopèdies en francès

 

 
Encyclopédie Larousse
Obra de referència de la llengua francesa.
Dictionnaire de l”Académie Française
Diccionari monolingüe editat l’Acadèmia francesa.
Le Trésor de la Langue Française Informatisé
El TLFI és un diccionari molt especialitzat que ofereix moltes possibilitats de cerca: simple, avançada i a partir de la seva fonètica. A més, proporciona informació molt detallada sobre allò que hem buscat.
Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales
Portal de recursos lingüístics en francès.

 

 

Diccionaris i enciclopèdies en alemany

 

 
Pons
Diccionari bilingüe alemany-espanyol que ofereix informació morfològica, gènere en ambdues llengües, formació de plural en alemany, les col·locacions més comunes de cada terme i alguna frase feta. La mateixa pàgina conté d’altres diccionaris bilingües: alemany-anglès, alemany-francès, alemany-italià i alemany-polonès.
Woerterbuch.info
Diccionaris bilingües de l’alemany a l’anglès, l’espanyol, el francès i viceversa, i de sinònims de l’alemany.
 
Diccionaris bilingües de Hueber
Diccionari bilingüe de l’alemany a l’anglès, el polonès i viceversa. Inclou suport àudio per escoltar la pronunciació en alemany.
 
Beolingus
Diccionaris bilingües de l’alemany a l’espanyol, l’anglès i el portuguès, i viceversa. Suport àudio per escoltar la pronunciació i una aplicació per crear un glossari personalitzat  i exercitar-lo, previ registre.

 

 

Traductors

 

 
Softcatalà
Recurs que permet traduir textos a un total de 9 idiomes: anglès, alemany, català, castellà, occità/aranès, romanès, aragonès, francès i portugués.
 
Tradukka
Recurs automàtic en línia que permet traduir textos entre el català i més de 50 llengües.
Wordreference
Recurs que troba la paraula seleccionada i ofereix la possibilitat d’obtenir la definició, el seu sinònim/antònom i la traducció en una altra llegnua.
Traductors automàtics en línia
Pàgina web de la Generalitat de Catalunya que presenta diferents traductors automàtics en línia.
Deppl
Eina de traducció automàtica en línia que fa servir tècniques d’intel·ligència artificial basades en l’aprenentatge profund.
Linguee
Combinació única d’un diccionari i un cercador que permet buscar paraules i expressions en milions de textos bilingües.
Inter-Active Terminology for Europe
Portal de la Unió Europea que conté la terminologia específica que s’utilitza a les seves institucions. Dins d’IATE s’integren totes les bases de dades de terminologia de la UE i la seva traducció a les llengües oficials.
LEO
Diccionari electrònic i diccionari de traducció basat en Internet del Departament d’Informàtica de la Universitat Tècnica de Munic (Alemanya).

 

 

Wikis

 

 

Viquipèdia
Enciclopèdia en línia lliure i col·laborativa en català, castellà i anglès.
 
IQ.Wiki
Anteriorment, Everipedia, és l’enciclopèdia criptogràfica més gran amb milions de pàgines. Ofereix informació sobre la tecnologia blockchain i les criptomonedes i també recursos i guies sobre els recursos educatius de Web3.
Citizendium: the Citizen’s Compendium
Projecte wiki obert dedicat a crear un repositori de coneixement estructurat, lliure i confiable sota el lema “Comprendio ciutadà sobre tot”.
 
 

Navegadors, motors de cerca i programaris

 

Navegadors d’Internet

 

Firefox
Navegador web lliure desenvolupat a partir del projecte Mozilla.
Safari
Navegador web desenvolupat per Apple per al seu sistema operatiu Mac OS.X.
Google Chrome
Navegador web desenvolupat per Google i amb components de codi obert. 
Opera
Navegador d’Internet desenvolupat per l’empresa noruega Opera Software.
 
 

Motors de cerca

 

Google
Motor de cerca més utilitzat a tot el món. Permet realitzar cerques a Internet de manera textual o per veu, registrar l’històric automàtic i ofereix suggeriments de les paraules més buscades sobre un tema. Disposa d’eines i temes que ofereix a l’usuari la possibilitat de personalitzar el seu entorn de navegació.
Neeva
Motor privat de cerca que ofereix una experiència completa a l’usuari evitant els anuncis i els rastrejos, i proporcionant respostes úniques sintetitzades amb fonts vinculades utilitzant la Intel·ligència Artificial.
WolframAlpha: inteligencia computacional
Motor de cerca de propietat privada que permet “computar respostes a nivell d’experts utilitzant algoritmes innvoadors de Wolfram, la base de coneixement i la tecnologia de la Intel·ligència Artificial”. Dissenyat per oferir coneixement expert que està categoritzat per Matemàtiques, Ciència i Tecnologia, Societat i Cultural, i Vida quotidiana.
Bing
Buscador de Microsoft, fàcil d’utilitzar, que proporciona una experiència més visual amb fotografies de fons diàries. Ideal per a la cerca de vídeo, ja que mostra els resultats en forma de grans miniatures que es poden previsualitzar amb so passant el ratolí per sobre.
Ecosia
Motor de cerca alternatiu per combatre l’impacte ambiental que genera l’ús intensiu d’aquestes eines en les emissions de CO2. Per a cada cerca realitzada (impulsada per Bing) els ingressos generats es destinen a l’esquema de plantació d’arbres. 
DuckDuckGo
Motor de cerca popular que té una interfície molt neta amb un mínim d’anuncis i un desplaçament infinit, el que fa l’experiència de l’usuari sigui agradable i optimitzada. No hi ha seguiment d’usuaris, per mantenir la seva privacitat.
Dogpile
Buscador que cerca simultàniament entre els 3 principals de motors de cerca (Google+Yahoo+Bing). 
Ask
El seu format de preguntes i respostes permet realitzar cerques en llenguatge natural. Això fa que sigui molt fàcil d’utilitzar, especialment per aquells que estan menys familiaritzats amb els motors de cerca, com usuaris d’ordinadors antics.
 
 

Programaris

 

Genially
Software en línia que permet crear presentacions animades i interactives.
Piktochart
Eina en línia per dissenyar i crear infografies.
Pocket
Administrador de marcadors per organitzar i accedir en qualsevol moment als enllaços del  contingut digital guardat. L’extensió és compatible amb els navegadors Google Chrome i Mozilla Firefox.
Raindrop
Administrador de marcadors per organitzar els enllaços, publicacions, vídeos, cançons, etc. Extensió compatible amb els navegadors Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari i Edge i també es pot utilitzar com a aplicació web.

Manuals i tutorials

 

Crear una bibliografia, cites i referències bibliogràfiques
Recurs per aprendre a citar, fer les referències bibliogràfiques i crear la bibliografia del treball de manera automàtica.
 
Taula de continguts automàtica
Word utilitza els títols dels documents per a generar una taula de continguts automàtica que es pot actualitzar quan canviï el nivell, la seqüència o el text del títol.
 
Inserir imatges, taules i marques d’aigua
Obté informació sobre com afegir i editar taules, imatges i marques d’aigua.
 
Revisar l’ortografia i la gramàtica
Informació per comprovar de manera automàtica l’ortografia i la gramàtica del teu treball, en diferents llengües.
Inserir notes al peu i notes al final 
Informació sobre com afegir notes a la part inferior de la pàgina i al final del document.
Aplicar format al text
Informació per donar format al text: afegir i donar format, crear una llista numerada amb vinyetes, canviar l’interlineat, aplicar estils o temes.
Diapositives i disseny
Informació sobre patrons de diapositives, dissenys i temes.
 
Animacions, àudio i vídeo
Informació sobre la transició entre diapositives, animació de text i objectes i gravacions de la presentació amb les diapositives, entre d’altres.
Imatges i gràfics
Recurs per inserir imatges, aplicar efectes artístics, usar gràfics i diagrames i icones, etc.
 
Presentació de diapositives
Informació per iniciar una presentació, veure notes del moderador, gravar la presentació amb narració i intervals de diapositives, crear una presentació executable, etc.

I si no trobes el que necessites, recorda que pots demanar assessorament de manera presencial, dirigint-te al taulell del personal bibliotecari, o a través del Servei de Suport Virtual que ofereixen les biblioteques de l’Escola.