Informació general

Modalitat: Autoformació en línia

Durada: 30 hores

Model d’aprenentatge: Tutoritzat per especialistes docents

Destinataris: Estudiants i professionals de l’educació

La programació de les unitats didàctiques sintetitza tot allò que farem per tal que cada infant i jove desenvolupi les competències proposades als objectius d’aprenentatge marcats prèviament.

En aquest curs en parlarem del tema, aprenent a analitzar com fer una programació d’aula i identificar-ne els components (els continguts d’aprenentatge i la seva priorització), prenent com a punt de partida el definit en les finalitats educatives de la nostra escola.

La metodologia del curs es basa en:

 • El treball amb el material del curs a la plataforma Moodle, amb la lectura i resolució de diversos tipus d’activitats de reflexió.
 • L’activitat de síntesi: reflexió i aplicació del que s’ha après en la revisió d’una proposta pròpia per a l’aula.
 • Altres activitats: Mapes conceptuals interactius (autoformatiu).

 

Objectius

 • Identificar els components de la competència i discriminar-los en funció de si són fets, conceptes, procediments i actituds.
 • Valorar el paper dels continguts d’aprenentatge de les diferents àrees com un mitjà per al desenvolupament de les competències, establint la seva priorització per a l’assoliment de les finalitats educatives de l’escola.
 • Identificar els indicadors d’avaluació dels objectius educatius i establir-ne el grau d’importància relativa en l’assoliment de les competències descrites en cada objectiu.
 • Distingir les diferents fases de tota seqüència didàctica i conèixer les condicions psicopedagògiques que han de complir per assegurar els aprenentatges significatius dels alumnes.
 • Identificar i analitzar el paper de les variables metodològiques que defineixen les pràctiques educatives i com interfereixen en el procés d’ensenyament-aprenentatge (relacions interactives, organització social de l’aula, avaluació, etc.).

 

Continguts

 • Els objectius d’aprenentatge.
 • Competències i components competencials.
 • Els continguts d’aprenentatge i la seva priorització.
 • Els indicadors d’avaluació i la seva rellevància.
 • Fases de la seqüència didàctica i les condicions psicopedagògiques de cada fase.
 • Les variables metodològiques que caracteritzen i permeten descriure les activitats d’ensenyament aprenentatge.

 

Certificació

El curs es pot iniciar i acabar en qualsevol moment, però per rebre el certificat ha de ser completat abans del tancament de la convocatòria, el 21 de juliol de 2023.

 

Per a més informació, posa’t en contacte amb la Secretaria Tècnica de les nostres escoles a través del correu