Informació general

Modalitat: Autoformació en línia

Durada: 30 hores

Model d’aprenentatge: Tutoritzat per especialistes docents

Destinataris: Estudiants i professionals de l’educació

El coneixement científic actual i les necessitats d’aprenentatge dels nostres alumnes ens indiquen que la intervenció educativa  esdevé una tasca molt complexa i que la solució exigeix una anàlisi més profunda de la pràctica educativa sota un enfocament globalitzador i competencial.

En aquest curs veurem quins són els diferents elements i variables metodològiques que configuren la pràctica educativa i que intervenen en el procés d’ensenyament-aprenentatge i per a què ens ha de servir el procés avaluador, un dels factors determinants de la pràctica educativa.

 La metodologia del curs es basa en:

 • El treball amb el material del curs a la plataforma Moodle, amb la lectura i resolució de diversos tipus d’activitats de reflexió.
 • L’activitat de síntesi: reflexió i aplicació del que s’ha après en la revisió d’una proposta pròpia per a l’aula.
 • Altres activitats: Mapes conceptuals interactius (autoformatiu).

 

Objectius

 • Identificar les característiques que presenten les activitats d’ensenyament i aprenentatge en cada una de les fases d’una seqüència didàctica en funció de les necessitats d’aprenentatge.
 • Fonamentar les decisions sobre com organitzar i presentar els continguts d’aprenentatge d’una unitat didàctica.
 • Analitzar les variables metodològiques que defineixen les pràctiques educatives i com interfereixen en el procés d’ensenyament-aprenentatge (relacions interactives, organització social de l’aula, temps i espai, avaluació, etc.).
 • Identificar cada una de les diferents fases del procés avaluador, les característiques i els criteris que s’han de tenir en compte perquè l’avaluació sigui tan apropiada com sigui possible.

 

Continguts

 • La seqüència didàctica com a conjunt d’activitats d’ensenyament i aprenentatge i les variables metodològiques que configuren la pràctica educativa.
 • La presa de decisions per a organitzar i presentar els continguts en una unitat didàctica.
 • Les relacions interactives, el paper del professorat i l’alumnat, i l’organització social de l’aula.
 • El temps i l’espai destinats i el material didàctic que ha de fer servir el professorat i l’alumnat.
 • El procés avaluador en l’ensenyament per competències: sentit de l’avaluació, fases, instruments de recollida d’evidències i valoració dels aprenentatges.
 • L’organització del centre (activitats generals).

 

Certificació

El curs es pot iniciar i acabar en qualsevol moment, però per rebre el certificat ha de ser completat abans del tancament de la convocatòria, el 21 de juliol de 2023.

 

Per a més informació, posa’t en contacte amb la Secretaria Tècnica de les nostres escoles a través del correu