Informació general

Modalitat: Autoformació en línia

Durada: 30 hores

Model d’aprenentatge: Tutoritzat per especialistes docents

Destinataris: Estudiants i professionals de l’educació

Per determinar les característiques de la pràctica educativa, cal disposar de referents teòrics que permetin que la presa de decisions sobre la forma d’ensenyar sigui tan fonamentada com sigui possible, tenint en compte a més que, en desenvolupar-se en un context concret, aquesta pràctica educativa estarà també influïda per la manera de veure i viure l’escola concreta on es desenvolupa. Així doncs, en què ens hem de basar a l’hora de definir si una pràctica educativa és “vàlida” o no ho és? Quins són aquests referents? Han de ser només de caràcter ideològic? O també han de tenir en compte qüestions com per exemple “com aprenem les persones”?

Al llarg d’aquest curs et convidem a endinsar-te en un procés reflexiu per donar resposta a aquests i altres interrogants sobre el tema.

La metodologia del curs es basa en:

 • El treball amb el material del curs a la plataforma Moodle, amb la lectura i resolució de diversos tipus d’activitats de reflexió.
 • L’activitat de síntesi: reflexió i aplicació del que s’ha après en la revisió d’una proposta pròpia per a l’aula.
 • Altres activitats: Mapes conceptuals interactius (autoformatiu).

 

Objectius

 • Utilitzar els referents teòrics de la pràctica educativa per analitzar i millorar unitats didàctiques.
 • Reconèixer les competències establertes en les finalitats educatives de l’escola com l’únic referent per a l’establiment dels objectius i continguts d’aprenentatge de les unitats didàctiques de les diferents etapes, cicles i nivells.
 • Conèixer els criteris per adequar l’aprenentatge a les capacitats i nivell de desenvolupament cognitiu de cada alumne.
 • Identificar l’activitat mental que es realitza en diferents models i activitats d’ensenyament-aprenentatge.
 • Distingir els diferents factors que intervenen, de manera complementària i interrelacionada, en l’actitud favorable a l’aprenentatge.
 • Reconèixer les condicions que ha de tenir l’ensenyament i aprenentatge en funció del singular procés d’aprenentatge segons la naturalesa específica de cada un dels components competencials.

 

Continguts

 • Els referents de la pràctica educativa (ideològics i científics).
 • Les finalitats educatives: competències establertes i les implicacions sobre els objectius, els  continguts i les activitats d’aprenentatge.
 • Nivell de desenvolupament cognitiu i etapes maduratives.
 • L’activitat mental en diferents models i activitats d’ensenyament i aprenentatge: el conflicte cognitiu i les situacions-problema.
 • Factors i condicions per a l’aprenentatge (actitud favorable, motivació, metacognició, autoconcepte i autoestima).
 • L’aprenentatge segons la tipologia dels diferents components competencials (fets, conceptes, procediments i actituds).

 

Certificació

El curs es pot iniciar i acabar en qualsevol moment, però per rebre el certificat ha de ser completat abans del tancament de la convocatòria, el 21 de juliol de 2023.

 

Per a més informació, posa’t en contacte amb la Secretaria Tècnica de les nostres escoles a través del correu