En aquest espai trobaràs un recull de documentació de suport en la pràctica educativa des del disseny de situacions d’aprenentatge fins el dia a dia a l’aula.

El nou currículum

Els elements del nou currículum són les competències clau i el perfil competencial de sortida, les competències específiques de les àrees o matèries, els criteris d’avaluació, els sabers i les situacions d’aprenentatge. Un aspecte important a destacar del nou currículum és la vinculació directa entre els criteris d’avaluació i les competències específiques de les àrees i matèries. 

Competències transversals

Quatre són les competències transversals que es treballen des de totes les àrees, matèries, àmbits i projectes. A les sessions d’avaluació finals de segon, quart i sisè d’educació primària i de segon i quart d’educació secundària obligatòria, l’equip docent ha d’avaluar de forma col·legiada el grau d’assoliment d’aquestes competències: emprenedora; personal, social i d’aprendre a aprendre i digital.

La LOMLOE i el nou currículum per competències

Repositori de situacions d’aprenentatge que ens poden inspirar a dissenyar les nostres UTs.

  

Banc de recursos didàctics que ens donen eines pràctiques pel dia a dia a l’aula.

IA_educacioNextus GlobalGraó: especialistes en educació