Informació general

Modalitat: Autoformació en línia

Durada: 15 hores

Model d’aprenentatge: Tutoritzat per especialistes docents

Destinataris: Estudiants i professionals de l’educació

Existeixen diferents variables metodològiques que ens permeten configurar una unitat didàctica, com l’organització social de l’aula, la distribució  del temps i l’espai,  les relacions interactives o l’ús de diferents recursos didàctics.

En aquest curs analitzarem la seqüència didàctica, a partir de la identificació de les variables que defineixen la pràctica educativa, valorant el paper dels diferents recursos per al professorat i l’alumnat, les interaccions de l’aula, l’organització del temps i l’espai i de les activitats de centre.

 

La metodologia del curs es basa en:

 • El treball amb el material del curs a la plataforma Moodle, amb la lectura i resolució de diversos tipus d’activitats de reflexió.
 • L’activitat de síntesi: reflexió i aplicació del que s’ha après en la revisió d’una proposta pròpia per a l’aula.
 • Altres activitats: Mapes conceptuals interactius (autoformatiu).

 

Objectius

 • Identificar i valorar el paper de les diferents variables metodològiques en funció dels referents de la pràctica educativa, concebent la unitat didàctica com a unitat d’anàlisi.
 • Establir el tipus de relacions interactives a l’aula i valorar el paper de les diferents formes d’organització social del grup-classe com a eines per a la gestió de l’aula i com a instrument pel desenvolupament de les competències.
 • Analitzar les mesures i les implicacions en la gestió del temps i de l’espai sobre el procés d’aprenentatge i el desenvolupament competencial, per oferir a cada alumne les activitats d’aprenentatge en funció de les seves característiques personals.
 • Analitzar i valorar els diferents tipus de materials i recursos didàctics per al professorat i l’alumnat segons la seva participació en el procés d’ensenyament i aprenentatge.
 • Establir els criteris relacionats amb la distribució de l’alumnat en grups classe i l’organització i estructura del professorat  per a la gestió del procés d’ensenyament i aprenentatge al llarg de les diferents etapes, valorant el paper de les activitats generals com a estratègies per l’assoliment de les finalitats educatives.

 

Continguts

 • Les variables que defineixen la pràctica educativa: unitat didàctica (d’anàlisi) i metodologia.
 • Interaccions educatives a l’aula: el paper dels agrupaments i les seves diferents formes d’organització social de l’aula.
 • La distribució del temps per al desenvolupament de les competències: temps de Treball Global i temps de Treball Específic.
 • La utilització de l’espai en funció de les tasques a realitzar i les diferents formes d’agrupament.
 • Característiques i paper dels diferents recursos i materials curriculars, per a l’alumnat i el professorat, en el procés d’ensenyament i aprenentatge.
 • L’organització del centre: el paper de les activitats generals del centre en relació amb les activitats del TG i TE en el desenvolupament de les finalitats educatives.

 

Certificació

El curs es pot iniciar i acabar en qualsevol moment, però per rebre el certificat ha de ser completat abans del tancament de la convocatòria, el 21 de juliol de 2023.

 

Per a més informació, posa’t en contacte amb la Secretaria Tècnica de les nostres escoles a través del correu