Informació general

Modalitat: Autoformació en línia

Durada: 15 hores

Model d’aprenentatge: Tutoritzat per especialistes docents

Destinataris: Estudiants i professionals de l’educació

Per poder determinar de manera fonamentada les característiques de qualsevol proposta educativa, cal fer ús dels referents bàsics de la pràctica educativa: definir la funció social de l’escola, establir les finalitats educatives dirigides al desenvolupament de competències per a la vida i, finalment, les evidències científiques sobre com les persones aprenen.

En aquest curs recollim el coneixement de com es produeix l’aprenentatge i de com aquest coneixement ens permet analitzar i millorar la pràctica educativa.

La metodologia del curs es basa en:

 • El treball amb el material del curs a la plataforma Moodle, amb la lectura i resolució de diversos tipus d’activitats de reflexió.
 • L’activitat de síntesi: reflexió i aplicació del que s’ha après en la revisió d’una proposta pròpia per a l’aula.
 • Altres activitats: Mapes conceptuals interactius (autoformatiu).

 

Objectius

 • Concebre l’aprenentatge de les competències com un aprenentatge significatiu enfront de l’aprenentatge mecànic i analitzar les implicacions per a la pràctica educativa.
 • Analitzar els processos educatius a partir dels principis psicopedagògics que es poden extreure de les evidències científiques i extreure conclusions sobre la necessitat de personalitzar l’aprenentatge.
 • Entendre l’aprenentatge com una revisió de les estructures cognitives a partir d’establiments de vincles substantius i no arbitraris entre els coneixements previs i els nous continguts d’aprenentatge.
 • Identificar la importància d’adequar l’aprenentatge a les capacitats i nivell de desenvolupament cognitiu de cada alumne i establir els criteris per determinar els reptes i les ajudes educatives a les característiques i nivell de cada alumne.

 

Continguts

 • Aprenentatge mecànic i aprenentatge significatiu: implicacions de l’aprenentatge competencial.
 • Principis psicopedagògics i personalització de l’aprenentatge.
 • Estructura cognitiva: context emocional, cultural cognitiu (coneixements previs) i significativitat dels nous aprenentatges
 • Nivell de desenvolupament cognitiu, etapes maduratives: ajuda contingent, reptes i retroalimentació.
 • L’aprenentatge segons la tipologia dels diferents components competencials (fets, conceptes, procediments, actituds).

 

Certificació

El curs es pot iniciar i acabar en qualsevol moment, però per rebre el certificat ha de ser completat abans del tancament de la convocatòria, el 21 de juliol de 2023.

 

Per a més informació, posa’t en contacte amb la Secretaria Tècnica de les nostres escoles a través del correu