Escola Garbí Pere Verges

Educaixa dona suport al nostre projecte

Metacognició Garbí Pere Vergés

El projecte “Fent visible l’aprenentatge” de Garbí Pere Vergés és un dels 50 guanyadors de la primera convocatòria de la Fundació “la Caixa” a iniciatives de transformació i millora de la qualitat educativa. La convocatòria ofereix suport econòmic per desenvolupar projectes basats en evidències científiques que afavoreixin eficaçment el benestar i l’aprenentatge de tot el seu alumnat.

En aquesta ocasió, el projecte triat treballa el procés de metacognició a les aules, que ja portem implementant des de fa anys a les nostres escoles tal i com explicàvem en aquest article del 2019: La metacognició o l’art de fer visible el propi procés d’aprenentatge.

L’objectiu fonamental és assolir una de les competències bàsiques del nostre projecte per formar persones capaces d’aprendre al llarg de la seva vida.

Metacognició Garbí Pere Vergés

Garbí Pere Vergés: ADN innovador i transformador

 A Garbí Pere Vergés tenim el coneixement científic, la vocació i l’experiència per formar persones competents, crítiques i compromeses que puguin desenvolupar-se en aquest món canviant. Persones que podran construir la societat del futur en la que viuran. Això és el que va iniciar Pere Vergés a l’Escola del mar als anys 20 del segle passat i és el que nosaltres continuem fent en el SXXI.

Per això actualitzem el nostre projecte pedagògic al llarg dels anys per adaptar-lo a cada moment històric. Ens basem en el nou coneixement científic internacional i ens alineem amb les tendències pedagògiques més innovadores per formar persones per al món canviant en el que vivim, persones preparades per canviar-lo.

Amb la mateixa vocació transformadora del nostre fundador, des del 2016 a Garbí Pere Vergés hem desenvolupat un model metodològic propi que té en compte els desafiaments del món actual. L’administració està actualitzant ara els currículums oficials en la mateixa línia que venim aplicant des de fa uns anys, així que nosaltres i els nostres alumnes arribem a aquesta nova etapa que marca la LOMLOE amb els deures ben fets.

Escriptura infantil Egipte

Fent visible l’aprenentatge a partir de la creació de seqüències didàctiques metacognitives

Durant els cursos 2016-2019, vam encarar la renovació del projecte pedagògic de les nostres escoles per actualitzar-lo i basar-lo en referents científics, afegint espais d’aprenentatge (projectes i tallers) i definint seqüències d’aprenentatge basades en el mètode científic, l’aprenentatge competencial i les estratègies metacognitives. La nostra feina en la línia d’implementar aquest procés de metacognició a les aules és el que ha ara ha rebut el suport d’Educaixa.

Per obtenir un diagnòstic inicial sobre com s’està produint l’ensenyament-aprenentatge de la competència d’aprendre a aprendre (i les estratègies metacognitives), s’han analitzat en els darrers anys les programacions i els informes d’avaluació, a més de realitzar qüestionaris als professors. L’ús sistemàtic d’estratègies metacognitives implica compartir objectius d’aprenentatge, explorar els coneixements previs i utilitzar eines d’auto i coavaluació.

Actualment, les nostres seqüències didàctiques promouen i desenvolupen el debat metacognitiu a l’aula, a través de tres fases: fase inicial on es discuteixen objectius, fase de desenvolupament on s’apliquen estratègies de metacognició i fase de síntesi on es potencia el diàleg i debat sobre els aprenentatges fets entre alumnes i també entre alumnes i professors.

D’altra banda, el projecte incorpora eines perquè els professors es puguin formar en l’àmbit de la metacognició, puguin ser conscients del seu propi pensament per exercir de model pels alumnes, puguin conèixer formes d’ensenyar les estratègies metacognitives i formes d’avaluar com els alumnes gestionen i organitzen el seu procés d’aprenentatge.

Tot plegat per tal d’aconseguir un dels pilars del nostre projecte pedagògic: que els alumnes puguin fer visible el seu aprenentatge, fent-los conscients d’ells mateixos, valorant les seves capacitats i necessitats d’aprenentatge, perquè es converteixin en persones capaces d’aprendre al llarg de la seva vida.

Podeu trobar més articles sobre la innovació del nostre projecte pedagògic al nostre Espai de coneixement.

Metacognició Garbí Pere Vergés