Escola Garbí Pere Verges Badalona

Escola d’idiomes

INFANTIL


En aquestes etapes, l’objectiu és que els alumnes aprenguin l’anglès d’una manera dinàmica i divertida mitjançant l’explicació de contes, la realització de jocs motrius, la memorització de ritmes i cançons, la realització de rutines (posar-se i treure’s la jaqueta, anar al lavabo, demanar material o posar les coses a la motxilla), salutacions i acomiadaments de jornada i realització d’activitats plàstiques.
També, sensibilitzar i acostumar els alumnes a sentir una nova llengua, adquirir habilitats i estratègies lingüístiques dins de l’aula per tal d’establir una base de comunicació i aprenentatge.
Els alumnes es reparteixen, a criteri dels responsables de l’activitat, en grups diferents en funció de l’edat i el nivell. L’Escola d’Idiomes està coordinada conjuntament amb el Departament de Llengües de l’Escola. A final de cada trimestre els farem arribar un informe detallat on podran veure la millora dels alumnes.

Funcionament:

Els professors passen a buscar els alumnes per la classe a l’hora de la sortida (16.30 h). La sortida (18.30 h) es realitza per la porta principal de l’Escola.

PRIMÀRIA


L’objectiu a 1r i 2n d’Educació Primària és el contacte amb la llengua oral per assolir la seguretat necessària per produir breus frases i diàlegs. Els alumnes aprenen a escoltar i després a imitar la llengua anglesa aprofitant la capacitat mímica d’aquestes edats. Es treballen cançons, jocs i contes per estimular la memorització de sons, paraules i frases. De moment, l’expressió escrita no es treballa de manera formal.
A 3r i 4t d’Educació Primària l’anglès va orientat a fomentar la comprensió i l’expressió oral, i a treballar de manera senzilla la comprensió i expressió escrita. Es fan jocs basats en el reconeixement i la producció de la grafia, el so i el significat de paraules i frases senzilles mitjançant la capacitat comunicativa.
A 5è i 6è d’Educació Primària es treballen activitats enfocades a desenvolupar els coneixements i les habilitats en expressió oral, comprensió auditiva, expressió escrita i comprensió lectora. Preparació exàmens oficials Cambridge ESOL.
Els alumnes es reparteixen, a criteri dels responsables de l’activitat, en grups diferents en funció de l’edat i el nivell.

Funcionamen:

Els professors passen a buscar els alumnes per la classe a l’hora de la sortida (16.30 h). La sortida (18.30 h) es realitza per la porta principal de l’Escola.

ESO-BATXILLERAT


En aquestes etapes, ens marquem dos grans objectius: l’anglès com a reforç per aquells alumnes que ho necessiten, i l’anglès com a ampliació per aquells alumnes que volen avançar més ràpid. Un altre dels objectius és que els alumnes aprenguin l’anglès d’una manera dinàmica, divertida i on es potenciï principalment l’expressió i comprensió oral, tot i que també es treballa la part gramatical.
Mitjançant activitats pròpies de l’edat dels alumnes i que captin la seva atenció, treballem totes aquelles capacitats a potenciar on la llengua vehicular serà en tot moment l’anglès. Preparació exàmens oficials Cambridge ESOL. A final de cada trimestre els farem arribar un informe detallat on podran veure la millora dels alumnes.

Funcionament:

Els professors passen a buscar els alumnes per la classe a l’hora de la sortida (16.30 h). La sortida (18.30 h) es realitza per la porta principal de l’Escola.

INSCRIU-TE